http://mcu_buriram.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ราคา เอกสารประกอบการบรรยาย

 ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2009
อัพเดท21/03/2020
ผู้เข้าชม291,931
เปิดเพจ365,978

บริการ

ฟังเพลงออนไลน์

http://www.oo-cha.com/index.php

ปฎิทิน

« January 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
iGetWeb.com
AdsOne.com

ศึกษาคุณลักษณะของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะปรัชญา หลักคำสอนพื้นฐานในพุทธปรัชญา การศึกษาในทัศนะของนักปรัชญาการศึกษา กระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ การศึกษาในทัศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพุทธปรัชญากับการกำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ แนวทางการจัดการศึกษา หลักการจัดการศึกษา สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

    

                                               

บท                                            สารบัญ

หน้า

 

 

คำนำ

สารบัญ

 

 

บทที่ ๑ บทนำ

 

๑.๑ กำเนิดของพุทธปรัชญา

 

๑.๒ พุทธปรัชญาคืออะไร

 

๑.๓ ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา

 

๑.๔ ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา

 

๑.๕ คุณลักษณะของพระพุทธศาสนา

 

 

 

บทที่ ๒ ลักษณะเด่นของศาสนาพุทธ

 

๒.๑ ลักษณะเด่นของศาสนาพุทธ

๑๐

 

 

 

บทที่ ๓ พระพุทธศาสนาในฐานะปรัชญา

 

๓.๑ พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา

๒๕

 

 

 

บทที่ ๔ หลักคำสอนพื้นฐานในพุทธปรัชญา

๒๗

 

๔.๑ หลักคำสอนพื้นฐานในพุทธปรัชญา

๒๘

 

๔.๒ พุทธธรรมที่สำคัญ

๒๙

 

๔.๓ กระบวนการของการเกิดความทุกข์

๓๑

 

๔.๔ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

๓๑

 

 

 

บทที่ ๕ การศึกษาในทัศนะปรัชญาการศึกษา  

๕๑

 

๕.๑ ปรัชญาการศึกษา

๕๒

 

๕.๒ ยุคของปรัชญา

๕๒

 

๕.๓ ปรัชญาต่างๆ

๕๓

 

๕.๔ ความหมายของการศึกษา

๕๔

 

๕.๕ การศึกษาในทัศนะของนักปรัชญาการศึกษา

๕๙

 

 

 

บทที่ ๖ กระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา

๖๒

 

๖.๑ กระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา

๖๓

 

๖.๒ หลักปฏิบัติที่สำคัญในการใช้อินทรีย์

๖๓

 

๖.๓ หลักโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี

๖๔

 

 

 

บท

สารบัญ

หน้า

 

 

 

บทที่ ๗ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์

๗๓

 

๗.๑ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์

๗๔

 

๗.๒ พุทธปรัชญากับการกำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ

๗๗

 

๗.๓ เป้าหมายของการศึกษา

๗๗

 

๗.๔ หลักการจัดการศึกษา (หลักไตรสิกขา)

๗๘

 

๗.๕ สาระการเรียนรู้

๗๙

 

 

 

บทที่ ๘ การศึกษาในทัศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา

๘๔

 

๘.๑ การศึกษาในทัศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา

๘๕

 

 

 

บทที่ ๙ พุทธปรัชญากับการกำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ

๘๙

 

๙.๑ ความนำ

๙๐

 

๙.๒ แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
      แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๑

 

๙.๓ การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

๑๐๔

 

๙.๔  ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๐

 

๙.๕ กระบวนการเรียนรู้

๑๑๒

 

 

 

บทที่ ๑๐ การประเมินผลการเรียนรู้

๑๑๔

 

๑๐.๑ การประเมินผลการเรียนรู้

๑๑๕

 

๑๐.๒ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

๑๑๖

 

๑๐.๓ แนวทางของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑๑๗

 

๑๐.๔ การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)

๑๑๙

 

๑๐.๕ การประเมินด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio)

๑๒๑

 

๑๐.๖ การประเมินด้วยการทำโครงการ

๑๒๓

 

๑๐.๗ ขั้นตอนของการวัดและประเมินผลการเรียน

๑๒๓

 

๑๐.๘ การประเมินผลการศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม

๑๒๗

 

๑๐.๙ การประเมินผลการศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยภาวะที่เกิดขึ้นทางจิต

๑๒๙

 

๑๐.๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๑๒๘

 

 

 

บรรณานุกรม

๑๒๙

 

                                           

 

view

 หน้าแรก

Log In

นิิสิตปฏิบัติการสอน

 บอร์ดแสดงความคิดเห็น

 รวมรูปภาพ

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา

 ติดต่อเรา

view